اطلاعات کارپذیران

جستجو


جنسیت سن سطح تحصیلی رشته شهر دارای معلولیت سطح سازمانی تجربه نتیجه
آقا 38 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کارشناس 2 97.78
آقا 33 دکترا بازاریابی کارشناس 6 96.53
خانم 27 کارشناسی ارشد تهران کارشناس 0 96.24
خانم 27 کارشناسی ارشد تهران کارشناس 0 0
آقا 33 دکترا بازاریابی کارشناس 6 0
آقا 38 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کارشناس 2 0

انتهای لیست