ویژگی های اصلی سامانه کانون ارزیابی بهین

ویژگی­های کانون ارزیابی و توسعه بهین مشاوران ( A&DC )

1 – اطمینان از وجود شایستگی­های قابل سنجش در فضای فرهنگی و کسب و کارهای سازمان­های ایرانی براساس کار پژوهشی و مدل­سازی طی 15 سال و بررسی 300 هزار نفر نیروی کار در 200 سازمان ایرانی

2 – استخراج شایستگی­ها براساس تجزیه و تحلیل بیش از 1000 شغل در سازمان­های مختلف و نرم­یابی آنها و استخراج حداقل نمره تطابق در هر شغل به تفکیک نوع صنعت، نوع سازمان، و سطح شغلی در چارت سازمانی و سطوح بلوغ سازمان

3 – ارزیابی براساس 7 آزمون استاندارد روانشناسی و یک آزمون نرم­یابی شده دانش­های سازمان و مدیریت شامل:

  1. تست شخصيت NEOPI
  2. تست تيپ شخصيت MBTI
  3. تست هوش منطقي (IQ Revan)
  4. تست هوش هيجاني (EQ Bar-On)
  5. پرسشنامه سبک مديريت ( باردنز و متزکاس)
  6. پرسشنامه خلاقیت ( دکتر عابدی)
  7. پرسشنامه سبک تفکر ( رابرت جی استرنبرگ)

پرسشنامه سبک مديريت(باردنز)

اصول ساخت شبکه اجتماعی

 

اصول مدیریت زمان

اصول مشتری­مداری

 

تست هوش هيجاني (EQ Bar-On)

اصول برقراری ارتباط موثر

 

اصول مدیریت استراتژیک

 

 

اصول تفویض اختیار

تست هوش منطقي (IQ Revan)

پرسشنامه دانش مدیریتی (بهین مشاوران)

 

اصول مدیریت سیستمی

 

 

 

اصول پایش و کنترل

 

اصول مدیریت دانش و اطلاعات

تست تيپ شخصيت MBTI

پرسشنامه سبک تفکر ( رابرت جی)

 

اصول حل مسئله

 

اصول سازماندهی 

اصول مدیریت منابع انسانی

تست شخصيت NEOPI

پرسشنامه خلاقیت (دکتر عابدی)

اصول مذاکره و متقاعدسازی

 

اصول برنامه ریزی

 

اصول توانمندسازی کارکنان

 

 

 

4 – امکان استفاده صددرصد الکترونیکی و Paperless تحت وب با کاربری pc و موبایل در تمامی مراحل کار

5 – امکان رتبه بندی متقاضیان بر اساس نتایج کلی تطابق ( در مواردی همچون: دانش، تجربه، مهارت، ویژگی های فیزیولوژیکی و مصاحبه علاوه بر مسائل روانشناختی ) و ایجاد سهولت در تصمیم گیری بهینه برای مدیران سازمان در جذب منطبق ترین فرد

6 – امکان استرداد اکانت فرد منطبق بر شغل در صورت عدم نیاز به استخدام ایشان

7 – نیرویابی سریع بوسیله­ امکان سرچ در متقاضیانی که توسط سایر سازمان­ها ارزیابی شده اند ولی بکارگمارده نشده اند.

8 – طراحی کانون های ارزیابی توسعه ای برای استخراج نقشه راه توانمندسازی فردی، واحدی و سازمانی کارکنان و مدیریت استعدادها و جانشین پروری برای کارکنان فعلی سازمان

9 – اجرای آزمون­ها در خارج از سازمان کارفرما توسط متقاضیان شغل و در صورت نیاز اعتباریابی صحت اطلاعات فرد ارزیابی شده در محل کارفرما

10 – قابلیت سنجش اثربخشی پروژه­های توانمندسازی کارکنان در فواصل زمانی

11 – امکان گزارش­گیری های متنوع از فرد بر روی شغل­های مختلف سازمان و اطمینان براساس جذب با بالاترین نمره انطباق روی مشاغل سازمان

12 – اطمینان از عدم ورود افراد نامنطبق، بیمار، ناصادق و پیش­گیری از سرمایه­گذاری­های غیراثربخش

13 – اطمینان از ارتقاء و جا­به­جایی هدفمند و اثربخش افراد براساس گزارشات سامانه

14 – اطمینان از ریزش نیروهای نامنطبق در حین و پس از دوره آزمایشی و جامع پذیری

15 – آموزش کاربری ساده و سریع سامانه به ادمین سازمان طی 30 دقیقه

16 – امکان آزمون­گیری از متقاضیان کم سواد صرفاً با استفاده از موشواره

17 – امکان ثبت و حفظ اطلاعات محرمانه افراد از طریق تعریف سطوح دسترسی مشخص برای مدیر منابع انسانی، مدیر عامل و سایر کاربران سامانه و افراد مرتبط با آن

18 – حفظ و ثبت متقاضیان بالقوه و بالفعل ورود به سازمان بوسیله ایجاد یک بانک اطلاعاتی با قابلیت­های سرچ گوناگون

19 – جلوگیری از صدمه به سرمایه­های اجتماعی و ایجاد درماندگی آموخته شده در آنها به لحاظ حذف کارکنان به علت گزینش­های اشتباه

20 – امکان استفاده بر روی رایانه های نامحدود و افزایش سرعت عمل واحد منابع انسانی در جذب و استخدام کارکنان در گزینش های وسیع در محل های گوناگون

سامانه کانون ارزیابی بهین

سامانه کانون ارزیابی بهین چیست؟

سامانه کانون ارزیابی بهین

روند تهیه سامانه کانون ارزیابی بهین

سامانه کانون ارزیابی بهین

کارگاه آموزشی طراحی سیستم جذب و استخدام با رویکرد A&DC

سامانه کانون ارزیابی بهین

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و قابلیت های سامانه

سامانه کانون ارزیابی بهین