کارگاه طراحی سیستم جذب و استخدام با رویکرد کانون ارزیابی جذب و توسعه (A&DC)

کارگاه طراحی سیستم جذب و استخدام با رویکرد کانون ارزیابی جذب و توسعه (A&DC)

Assessment Center System

براساس مدل سامانه کانون ارزیابی بهینBACS

Behin Assessment Center System

اهداف کارگاه:

آشنایی با مفاهیم و راهکارهای علمی و عملی مدل­های کانون ارزیابی و تکنیک­های روانشناسی صنعتی / سازمانی در ایجاد و توسعه سیستم جذب و استخدام براساس شایستگی­های واقعی هر شغل در سامانه کانون ارزیابی بهینBACS

محورهای کارگاه :

1 – طراحی فرآیند جلب و نیرو یابی ، جذب و استخدام ( گزینش ) و تشریح چرایی الزام سیستماتیک آن

2 – تشریح چارت سازمانی جهت تعریف مشاغل در سامانه BACS با لحاظ شرح وظایف، سطح اختیارات و مسئولیت و سایر پیچیدگی­های مشاغل سازمانی

3 – آموزش تحلیل نیم­رخ روانی

4 – آموزش مفاهیم شایستگی­ها

5 – بررسی و آموزش چگونگی مصاحبه های استخدامی

6 – انجام یک استخدام آزمایشی

7 – آموزش اصول امتیاز دهی مصاحبه شوندگان

مخاطبین کارگاه:

کلیه مدیران ارشد سازمانهای خصوصی ، دولتی و غیر انتفاعی با سابقه مدیریت کارکنان  بالاخص مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت منابع انسانی

ارايه کننده :

آقای ايثار خدادادی

مدير عامل شرکت بهين مشاوران آتيه ساز مديريت

مشاور بیش از 150 سازمان در صنایع مختلف در داخل و خارج از کشور در حوزه

مدیریت منابع انسانی HRM

روانشناسی صنعتی / سازمانی

مدیریت استراتژیک

ظرفیت سازی سازمان های مردم نهاد( NGO)

مدت زمان : 8 ساعت

مبلغ: 25/000/000 ريال

نکته مهم: برای کلیه سازمان­های که سامانه کانون ارزیابی بهین را با حداقل 000/000/200 ريال اکانت تهیه کرده باشند کارگاه به صورت رایگان برگزار می گردد.

سامانه کانون ارزیابی بهین

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و قابلیت های سامانه

سامانه کانون ارزیابی بهین