روند تهیه نرم افزار

مرحله اول

تماس و دریافت مشاوره تلفنی از تیم کلینک مدیریت بهین

مرحله دوم

انتخاب پکیچ اکانت ارزیابی و خرید آن

مرحله سوم

دریافت فیلم آموزشی کاربری سامانه توسط ادمین سازمان متقاضی

مرحله چهارم

مشاوره تلفنی برای تخصیص مشاغل چارت سازمانی به سامانه ( در صورت نیاز) و شروع بکار

مرحله پنجم

برگزاری کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب و طراحی سیستم جذب و استخدام با رویکرد کانون ارزیابی (A&DC) در صورت نیاز

سازمان هایی که خرید اکانت بیشتر از 200/000/000 ريال داشته باشند می توانند از یک جلسه مشاوره خصوصی 3 ساعته استفاده کنند همچنین کارگاه به طور مجانی برای ایشان برگزار خواهد شد.
تعرفه ها

سامانه کانون ارزیابی بهین

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و قابلیت های سامانه

سامانه کانون ارزیابی بهین