مسئولیت اجتماعی شرکتی

موسسه خیریه کودکان سرزمین من

رشد و بالندگیِ جسمی، روانی، اجتماعی کودکان بدسرپرست و بدون سرپرست

موسسه مطالعاتی حامیان فردا

حوزه فعالیت: فعالیت های آموزشی