چشم انداز و ماموریت ها، ارزش های محوری

چشم انداز:

کلینیک های مدیریتی بهین مشاوران، مرجع اصلی راهکارهای جامع موفقیت پایدار سازمان ها از طریق توانمدسازی کارکنان و ظرفیت سازی داخلی و خارجی ساز مان های خصوصی و مردم نهاد ( NGO ) در کشور خواهد بود.

ماموریت:

ما بهین مشاوران هستیم و می خواهیم از طریق ظرفیت سازی و توانمندسازی کارکنان، سازمان ها و سمن ها و از سوی دیگر توسعه مشارکت در تمامی سطوح زندگی سازمانی به تعالی و موفقیت پایدار سازمان ها و توسعه اعتلای کشور کمک کنیم.

ارزش های محوری:

ا – ادراک و احترام به مشتریان درونی و بیرونی
ی – یادگیری و یاد دادن مستمر و گروهی
ث – ثمر بخشی و نتیجه گرایی مشارکتی و هم افزار
ا – احترام به شایسه پروری، شایسته گزینی و شایسته سالاری
ر – رازداری، صداقت و اعتماد