ابعاد استاتیک، داینامیک، مدیریت منابع انسانی چیست؟