کارگاه های آموزشی دوره های رفتار محور:
1 کارگاه آموزشی اصول مسئولیت پذیری اجتماعی
2 کارگاه آموزشی اصول اخلاق در کسب و کار
3 کارگاه آموزشی توسعه هوش هیجانی EQ
4 کارگاه آموزشی مهارت کمال گرایی مثبت و غلبه بر خود شیفتگی
5 کارگاه آموزشی مهارت مثبت اندیشی
6 کارگاه آموزشی مهارت حل تعارض
7 کارگاه آموزشی مهارت غلبه بر افسردگی
8 کارگاه آموزشی مهارت جرات ورزی
9 کارگاه آموزشی مهارت خود مهارگری
10 کارگاه آموزشی مهارت مدیریت احساس و هیجان
11 کارگاه آموزشی مهارت کنترل خشم
12 کارگاه آموزشی مهارت مدیریت استرس
13 کارگاه آموزشی مهارت اعتماد به نفس
14 کارگاه آموزشی مهارت تفکر نقاد
15 کارگاه آموزشی مهارت همدلی
16 کارگاه آموزشی مهارت ارتباطات موثر
17 کارگاه آموزشی مهارت تصمیم گیری
18 کارگاه آموزشی مهارت حل مسئله
19 کارگاه آموزشی مهارت خود آگاهی
دانلود به صورت PDF
کارگاه های آموزشی دوره های مهارت محور:
1 کارگاه آموزشی مهارت مشتری مداری
2 کارگاه آموزشی مهارت شبکه سازی
3 کارگاه آموزشی مهارت مذاکره موفق
4 کارگاه آموزشی مهارت بکارگیری اصول مدیریت زمان
5 کارگاه آموزشی مهارت کار تیمی در سازمان
6 کارگاه آموزشی مهارت تفویض اختیار و توانمندسازی کارکنان
7 کارگاه آموزشی مهارت مدیریت منابع انسانی
8 کارگاه آموزشی مهارت مدیریت استراتژیک
9 کارگاه آموزشی مهارت اصول و روش های پایش و کنترل
10 کارگاه آموزشی مهارت اصول سازماندهی
11 کارگاه آموزشی مهارت اصول برنامه ریزی
12 کارگاه آموزشی مهارت حل مسئله و خلاقیت و نوآوری
13 کارگاه آموزشی مهارت مدیریت دانش و اطلاعات
14 کارگاه آموزشی سازمان یادگیرنده و یاددهنده
15 کارگاه آموزشی مهارت مدیریت سیستمی و تفکر غیرخطی
16 کارگاه آموزشی مهارت ارتباطات اثربخش سازمانی
17 کارگاه آموزشی مهارت هدف گذاری و اصول موفقیت فردی
دانلود به صورت PDF