خدمات کلینیک های مشاوره بهین مشاوران آتیه ساز مدیریت در حوزه های تخصصی سازمانی و فردی

طراحی و استقرار ابعاد استاتیک - طراحی و استقرار ابعاد دینامیک

کلینیک بهین پلاس - مشاوره مدیریت سازمانهای خصوصی

کلینیک بهین - مشاوره مدیریت منابع انسانی

طراحی و ساختاردهی سازمانی - بهبود و پایداری سازمانی - توسعه و بهبود تعادل زندگی مدیران

کلینیک ثمین - مشاوره مدیریت سازمانهای مردم نهاد

ظرفیت سازی و توانمند سازی سازمان های مردم نهاد - ظرفیت سنجی و تعیین بلوغ سازمان های مردم نهاد - تحلیل ذی نفعان

کلینیک بهین تاپ - مشاوره مدیریت کسب وکارهای نوپا

آکادمی بهین - آموزش و توانمند سازی

طراحی بوم کسب و کار - تفکر استراتژیک - مدیریت ریسک - تامین منابع انسانی و مدیریت استعدادها

دوره های حضوری - دوره های غیر حضوری

HRM ابعاد دینامیک

HRM ابعاد استاتیک

مشاوره مدیریت منابع انسانی

کلینیک بهین

تجزیه و تحلیل مشاغل

A&DC کانون ارزیابی جذب و توسعه

مدیریت عملکرد

جبران خدمت

آموزش

انگیزش و نگهداری کارکنان

روابط کار و کارکنان

مدیریت استعدادها

جانشین پروری

توسعه ی مدیریت و کارکنان

خلاقیت و نوآوری

آموزش

توسعه ی کار تیمی

نظام پیشنهادات

تعلق سازمانی

1

کلینیک بهین پلاس

مشاوره مدیریت سازمانهای خصوصی

طراحی و ساختاردهی سازمانی

بهبود و پایداری سازمانی

تعادل زندگی مدیران

2

مشاوره مدیریت سازمانهای مردم نهاد

کلینیک ثمین

هاNGO ظرفیت سنجی و تعیین بلوغ

ها NGO ظرفیت سازی و توانمند سازی

3

کلینیک بهین تاپ

:مشاوره مدیریت کسب وکارهای نوپا

طراحی بوم کسب و کار

تفکر استراتژیک

مدیریت ریسک

تامین منابع انسانی و مدیریت استعدادها

by mouse move

4

آکادمی بهین

آموزش غیر حضوری

آموزش حضوری

5

خدمات کلینیک های مشاوره بهین مشاوران آتیه ساز مدیریت در حوزه های تخصصی سازمانی و فردی

مشاوره مدیریت سازمانهای خصوصی:

1 – طراحی و ساختاردهی سازمانی

2 – بهبود و پایداری سازمانی

3 – توسعه و بهبود تعادل زندگی مدیران

مشاوره مدیریت کسب وکارهای نوپا:

1 – طراحی بوم کسب و کار

2 – تفکر استراتژیک

3 – مدیریت ریسک

4 – تامین منابع انسانی و مدیریت استعدادها

مشاوره مدیریت منابع انسانی:

1 – طراحی و استقرار ابعاد استاتیک

2 – طراحی و استقرار ابعاد دینامیک

آموزش و توانمند سازی:

1 – دوره های حضوری

2  – دوره های غیر حضوری

مشاوره مدیریت سازمانهای مردم نهاد:

1 – ظرفیت سنجی و تعیین بلوغ NGO ها

2 – تحلیل ذی نفعان

3 – ظرفیت سازی و توانمند سازی NGO ها

ارزیابی ها و پروژه ها

2415

تعداد افراد ارزيابی شده در سامانه کانون ارزیابی بهین(BACS)

152

تعداد پروژه های انجام شده

5

پروژه های درحال اجرا

خودارزیابی برای اشتغال

وارد شوید

درجستجوی کارپذیر

وارد شوید

خودارزیابی برای توسعه فردی

وارد شوید

آخرین فرصت های استخدامی

وارد شوید

شامل فیلم ها و متریالهای آموزشی و برنامه های کارگاهها

برخی از مشتریان ما